VŠEOBECNÉ A SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH

1. Úvodní ustanovení:

Smlouva mezi účastníkem zájezdu a společností Ing. Alena Čížková, ( CK SKI-BIKE ) Chelčického 677, 252 63 Roztoky, IČO 64933148 je uzavřena dnem podpisu cestovní smlouvy jako závazné přihlášky na zájezd účastníkem zájezdu a jejím potvrzením cestovní kanceláří. Současně s uzavřením smlouvy nabývají účinnosti i tyto Všeobecné podmínky. Při podpisu cestovní smlouvy jako závazné přihlášky na zájezd je účastník zájezdu (objednavatel) povinen zaplatit zálohu ve výši 20 % z celkové ceny zájezdu. Doplatek ve výši zbývajících 80 % z celkové ceny zájezdu je účastník zájezdu (objednavatel) povinen doplatit cestovní kanceláři Ing. Alena Čížková do 30 dnů před daným termínem odjezdu/odletu zákazníka.

2. Práva a povinnosti účastníka zájezdu:

Účastník zájezdu je povinen mít platný cestovní doklad, eventuálně i platné cestovní vízum. Cestovní doklad si zajišťuje sám na vlastní náklady. Každý účastník zájezdu je osobně zodpovědný za dodržování celních, pasových a zdravotních podmínek a dalších předpisů země, do které cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto podmínek, nese účastník zájezdu.

3. Práva a povinnosti cestovní kanceláře:

Cestovní kancelář je oprávněna, a účastníku zájezdu nevzniká právo na odstoupení od smlouvy, v případech, které nemůže ovlivnit (zejména změny u obchodních a zahraničních partnerů, dopravců, leteckých společností a jiných dodavatelů služeb), a okolností, které nelze vyvrátit (jako je např. změna devizového kurzu):

 • v případě, že bude nezbytné účastníka zájezdu ubytovat v jiném hotelu, si cestovní kancelář vyhrazuje právo zajistit mu ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší kategorie
 • navýšit cenu ve smyslu § 852c obč. zák.
 • zrušit zájezd nejpozději do 21 dnů před termínem odjezdu při nesplnění podmínky minimálního počtu účastníků, nevyužije-li účastník zájezdu možnost náhradního zájezdu, cena jím uhrazená mu bude cestovní kanceláří vrácena
 • zrušit či zkrátit zájezd z důvodu vyšší moci – cestovní kancelář má v tomto případě nárok na úhradu všech již poskytnutých služeb – v případě zrušení zájezdu je cestovní kancelář povinna nabídnout účastníkovi zájezdu náhradní zájezd
 • cestovní kancelář neručí za event. zpoždění či změny v dopravě a upozorňuje na možnost jeho vzniku vinou nepříznivých podmínek (povětrnostních, technických, přetížené letecké cesty apod.). Účastník zájezdu musí brát v úvahu i možnost výrazného zpoždění při plánování přípojů a dalších svých aktivit.
 • o všech případných změnách bude účastník zájezdu informován.
 • podpisem cestovní smlouvy, nebo podpisem objednávky zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. Zákona č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů v platném znění cestovní kancelář Ing. Alena Čížková zpracovávala a shromažďovala osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno příjemní, datum narození, bydliště a jeho elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu.

4. Zrušení smlouvy ze strany účastníků zájezdu:

Je možné pouze za níže uvedených stornovacích podmínek určených cestovní kanceláří.

Storno poplatky u AUTOBUSOVÝCH zájezdů činí:

 • 500,-- Kč za osobu, dojde-li ke stornu do 45 dnů do termínu odjezdu
 • 20 % z ceny zájezdu za osobu, dojde-li ke stornu v době 44 – 30 dnů do termínu odjezdu
 • 50 % z ceny zájezdu za osobu, dojde-li ke stornu v době 29 – 15 dnů do termínu odjezdu
 • 75 % z ceny zájezdu za osobu, dojde-li ke stornu v době 14 – 8 dnů do termínu odjezdu
 • 100 % z ceny zájezdu při stornu v době kratší než 7 dnů do termínu odjezdu

Storno poplatky u LETECKÝCH zájezdů činí:

 • 20 % z ceny při zrušení zájezdu do 60. dne včetně před termínem odjezdu daného zájezdu.
 • 35 % z ceny při zrušení zájezdu od 59. dne do 31. dne včetně před termínem odjezdu daného zájezdu.
 • 50 % z ceny při zrušení zájezdu od 30. dne do 21. dne včetně před termínem odjezdu daného zájezdu.
 • 75 % z ceny zájezdu od 20. dne do 8. dne včetně před termínem odjezdu daného zájezdu.
 • 100 % ceny zájezdu od 7. dne do dne odjezdu daného zájezdu.

5. Změna v knihování u leteckých zájezdů:

V případě podstatné změny v knihování, jíž je myšlena změna jména cestujícího, prodloužení či zkrácení doby pobytu, změna termínu odjezdu, změna ubytovací kapacity, provedené do 60 dnů před plánovaným odjezdem, zaplatí zákazník paušální poplatek 1500 Kč/osoba. Pozdější změna se považuje za zrušení původní smlouvy a za novou objednávku.

6. Odpovědnost za vady zájezdu, reklamace:

Účastník zájezdu je povinen reklamovat vady poskytnutých služeb na místě tak, aby bylo možno tyto vady odstranit pokud možno ještě během pobytu. Pokud reklamace nebude vyřízena na místě, musí účastník zájezdu uplatnit své právo u cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu.

7. Pojištění účastníka zájezdu:

Účastníci autobusových zájezdů jsou pojištění u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance – pojištěním léčebných výloh v zahraničí, které je zahrnuto v ceně zájezdu. Podmínky naleznete viz. "Ucelená informace o pojišťovně, pojistníkovi a pojištění". U leteckých zájezdů doporučujeme se na vlastní náklady nechat pojistit v rozsahu komplexního cestovního pojištění, které zahrnuje léčebné výlohy, úrazové pojištění, odpovědnost za škody, pojištění cestovních zavazadel. Tyto pojistky můžete uzavřít i v naší cestovní kanceláři.

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA A SPOLUCESTUJÍCÍCH

8.1. Zákazník je srozuměn s tím, že cestovní kancelář je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

8.2. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v čl. 8.1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům cestovní kanceláře (zejména hotelům, přepravním společnostem, pojišťovně). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu.

8.3. Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

8.4. Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je cestovní kancelář oprávněna zasílat formou SMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným na e-mail ski-bike@seznam.cz, cizek@ski-bike.cz. V tomto případě nebude cestovní kancelář zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

8.5. Zákazník může osobním souhlasem ale i jiným prohlášením souhlasit s tím, že cestovní kancelář bude pořizovat fotografie a videozáznamy jeho osoby během zájezdu a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů cestovní kanceláře, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách.

8.6. Výše uvedená ustanovení čl. 1 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

8.7. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

 • a) Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů může kdykoliv odvolat, a to podáním zaslaným cestovní kanceláři, a to buď na adresu cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu ski-bike@seznam.cz, cizek@ski-bike.cz.
 • b) Požadovat od cestovní kanceláře přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
 • c) Požadovat, aby cestovní kancelář omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) cestovní kancelář již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní kanceláře převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
 • d) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • e) Získat od cestovní kanceláře kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je cestovní kancelář povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů: (i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv)  plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
 • f) Získat své osobní údaje, které cestovní kancelář zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá cestovní kancelář osobní údaje zákazníka jinému správci.

9. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všeobecné podmínky účasti na zájezdu platí pro všechny zájezdy a služby organizované cestovní kanceláří a jsou v tomto znění platné od 1.9.2018.